Eko Pets - Świadome Żywienie

Eko Pets - Świadome Żywienie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
  2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
   2. „Usługodawca” – Karina Mateusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Eko Pets Karina Mateusiak”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Bohaterów Września 35/9, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551456958. Adres do korespondencji: ul. Bohaterów Września 35/9, 72-600 Świnoujście; adres e-mail: info@ekopets.pl;
   3. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie Internetowym;
   4. „Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   5. „Sklep Internetowy” – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: https://www.ekopets.pl/;
   6. „Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów oferowanych w Sklepie Internetowym do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, a także podanie ewentualnego kodu rabatowego;
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
  1. Korzystanie z Konta jest dobrowolne, bezpłatne i trwa przez czas nieoznaczony.
  2. Założenie Konta polega na podaniu: adresu e-mail Klienta (służącego jako login) oraz hasła. Do założenia konta niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich treści, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
  3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć Konto (zrezygnować z Konta) poprzez wysłanie żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
  4. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Klient korzysta z Konta lub Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem, Polityką Prywatności lub powszechnie obowiązującym prawem, Konto może zostać zablokowane, o czym Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
  5. W ustawieniach Konta Klient może zobaczyć swoje ostatnie zamówienie, zarządzać adresami płatności i dostawy, zmieniać hasło oraz szczegóły Konta (imię, nazwisko, adres e-mail, wyświetlaną nazwę Klienta).
 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Cena produktów widoczna w Sklepie Internetowym podana jest w Złotych Polskich i zawiera podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
  2. Proces zakupu rozpoczyna się od wyboru i określenia ilości produktów dostępnych w Sklepie Internetowym poprzez dodanie ich do elektronicznego koszyka.
  3. Dokonanie zakupu nie wymaga założenia Konta.
  4. Dokonanie zakupu wymaga wypełnienia Formularza Zamówienia poprzez wybór sposobu dostawy i płatności oraz podanie imienia i nazwiska płatnika i numeru telefonu. Ponadto, wymagane jest podanie adresu do wysyłki zakupionych produktów, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, które podaje na Koncie oraz w Formularzu Zamówienia.
  6. Usługodawca wysyła produkty kupione przez Klienta w Sklepie Internetowym wyłącznie na adresy znajdujące się na terenie Polski, w związku z czym podany przez Klienta adres do wysyłki musi spełniać ten warunek.
  7. W przypadku woli Klienta skorzystania z posiadanego kodu rabatowego uprawniającego go do otrzymania rabatu na dokonywany zakup, Klient ma obowiązek podania kodu w dedykowanym miejscu na Formularzu Zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
  8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
  9. Po zawarciu umowy sprzedaży Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej:
   1. potwierdzenie złożonego zamówienia,
   2. pouczenie o prawie i skutkach odstąpienia od umowy,
   3. aktualną treść Regulaminu,
   4. wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zgodny z Załącznikiem nr 1,
   5. linki do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  10. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga od Klienta:
   1. dysponowania jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersji 9 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 12 lub wyższej, Chrome w wersji 30 lub wyższej, Firefox w wersji 30 lub wyższej, Safari w wersji 9 lub wyższej, Opera w wersji 36 lub wyższej, Internet Explorer mobile w wersji 10 lub wyższej, Chrome Android w wersji 30 lub wyższej, Android w wersji 4.4 lub wyższej, iOS Safari w wersji 9 lub wyższej; z włączoną obsługą plików Cookies i Local Storage;
   2. posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail);
   3. dostępu do Internetu (łącze min. 0,5 Mb/s);
 1. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
  1. O ile Usługodawca nie postanowi inaczej, Klient pokrywa koszty dostawy produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.
  2. Aktualne dostępne metody dostawy wyświetlane są każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.
  3. Aktualne dostępne metody płatności wyświetlane są każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Usługodawca nie przyjmuje płatności za pobraniem. Usługodawca przewiduje w szczególności następujące metody płatności, ale mogą one ulegać zmianie:
   1. płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę po zawarciu umowy sprzedaży;
   2. płatność za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, np. mBank Paynow.
  4. Przewidywany termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności wybranych przez Klienta produktów. Informacja o dostępności jest wyświetlana każdorazowo na stronie danego produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku braku produktów w magazynie, Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
  5. Usługodawca nie wystawia faktur VAT.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Każde zamówienie może być przez Klienta anulowane do chwili jego wysłania przez Usługodawcę. W przypadku anulowania zamówienia, które zostało już opłacone przez Klienta, Usługodawca zwróci otrzymane środki w terminie 14 dni od dnia ich wpływu, na rachunek bankowy Klienta.
  2. Z zastrzeżeniem ust. 6, Klient może w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktów odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, może przed upływem terminu zostać wysłane listem poleconym na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
  4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem na adres Usługodawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Nie ma możliwości zwrotu osobistego.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są:
   1. Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, produkty w promocji
   2. Produkty dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. REKLAMACJE
  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów z umową, Klient może złożyć reklamację, korzystając z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i wysyłając go pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
  2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres.
  3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca wymieni reklamowany produkt na wolny od wad. W przypadku, gdy wymiana produktu nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty lub obniżenie ceny, w zależności od wniosku Klienta i decyzji Usługodawcy.
 1. NEWSLETTER
  1. Usługodawca oferuje elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługobiorcy informacji o oferowanych produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym („Newsletter”).
  2. Zapisanie się na Newsletter jest bezpłatne, dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych (adres e-mail) Klienta.
  3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z usługi postępując zgodnie z informacją umieszczoną w stopce każdego Newslettera.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co znajduje wyraz w sporządzonej i przestrzeganej przez Usługodawcę Polityce Prywatności.

 1. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail ważne jest, by Klient zaopatrzył swoje urządzenie w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta. Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę różnorodnych, nowoczesnych technologii „obronnych”, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
  2. W zakresie stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony prywatności oraz informacji o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Usługodawca odsyła do Polityki Prywatności.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca może zmienić treść Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje Klientów posiadających Konta w Sklepie Internetowym drogą elektroniczną (na wskazany na Koncie adres e-mail) w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu.
  2. Usługodawca zapewnia nieodpłatnie dostęp do aktualnej treści Regulaminu przed założeniem Konta po adresem: https://ekopets.pl/regulamin/
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
  5. Regulamin wchodzi w życie 17.08.2021r.

Eko Pets | Bohaterów Września 35/9, 72-600 Świnoujście | tel: 505915521 | email: info@ekopets.pl | NIP: 8551456958 | REGON: 389352430